ABOUT
TENIX

At Tenix (Saga Tenix) we make software for public and private transport companies to help them analyze and understand how their vehicle fleets are operating.

We are proud to have customers in Norway, Sweden and the Netherlands. With 1 out of 4 buses in Norway using Tenix’s solutions, our systems are proven to help transport companies manage the daily operations of their fleets.

Today over 5000 vehicles report to our servers every day.

The electrification of all transportation is something that excites us, and we feel that we are part of a game-changing time for public transport. We have been a part of Norway’s electrification and digitization of public transport, and we have now set our sights internationally.

Headquartered in Bergen, Norway, and with offices in Poland and Oslo, Tenix consists of 17 employees. We are hard-working, effective and competant at what we do and want to see our work contribute to transport becoming more efficient, safer and better for the environment.

Our Story 

2008 – ‘”Norwegian” Saga Systems’ was born. This marked the beginning of a new chapter, with the technology initially being used for a “logbook” application designed for tracking driven distance and time for drivers and vehicles. This application, despite its simplicity, still exists today and retains a loyal user base.

2012 – The focus of the Tenix shifted towards public transportation. The sector offered a lucrative market with large fleets and significant potential savings, ready to invest in the company’s solutions. This strategic pivot proved to be a turning point, leading to the development and launch of the first IP-based solution for Kolumbus around 2019/2020, following the establishment of ITxPT as a standard.

2020 – Idékapital entered as an investor, further marking a significant milestone in the company’s growth trajectory.

2022 – Tenix Charge was developed and released. A comprehensive system to manage a fleet of electric vehicles, this system has helped many transport companies manage the transition from fossil vehicles to electric vehicles.

2023/2024 – Now with 1 in 4 buses in Norway using our systems, a new deal with our first public transport company in the Netherlands, and even more exciting agreements coming in the near future, we are setting our sights on what is to come. As Europe now transitions to alternative fuels and battery electric power, we are progressing with them, offering our charging solution to help organize and manage their electric vehicle fleets, and implementing machine learning to help make electric fleet management as seamless as possible.

OUR
VALUES

Quality: We value quality. Quality of our products, quality of our customer service, quality of our work.

Innovation: We want to remain ahead of the curve and continue to create software that actually helps transport companies reduce emissions, manage their fleets and streamline operations.

Trust: We value trust. We trust each other to deliver on what we promise, to do a good job and to work hard to meet our customer’s needs.

Feature Focused: Technology and software moves at a rapid rate. We design our solutions with the future in mind, incorporating the latest tech breakthroughs into our systems so that they will be as helpful as they can be.

Helpfulness: We value helpfulness. We want to be as helpful as possible to each other and to our customers to ensure that jobs get done well and that no one is left in the dark.

Solving real issues: We focus on real issues transport companies have so we can help them make their everyday lives simpler and more streamlined.

Software
that makes buses smart

SAGA TENIX AS POLICY FOR IVARETAKELSE AV  

MENNESKE- OG ARBEIDSTAKERRETTIGHETER ETTER ÅPENHETSLOVEN 

 

*** 

 

Vedtatt av Styret i Saga Tenix AS 29. januar 2024 

 

I Saga Tenix arbeider vi for å sikre ansvarlighet og verdige forhold i hele vår verdikjede. Sentralt i dette er etterlevelse av arbeidstaker- og menneskerettigheter både overfor våre egne ansatte og ansatte hos våre leverandører, i tråd med nasjonal lovgivning og internasjonalt anerkjente prinsipper og standarder.   

  1. Omfang og ansvar   

 

Policyen gjelder alle ansatte, innleid personell, konsulenter, styremedlemmer og alle som utfører arbeid i, på vegne av eller på annen måte representerer Saga Tenix AS.   

 

Vi forventer at også våre leverandører og samarbeidspartnere arbeider målrettet og systematisk for etterlevelse av grunnleggende krav til menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.   

 

  1. Forholdet til annet regelverk   

 

Krav stilt i denne policyen er minimumskrav. Dersom strengere krav følger av lov eller forskrift, skal disse følges.   

  1. Respekt for grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter   

 

Saga Tenix AS respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, som følger blant annet av:  

  • Verdenserklæringen om menneskerettigheter 
  • FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter 
  • FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter 
  • ILOs erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet 
  • Andre aktuelle standarder innen internasjonal humanitærrett 
  1. Aktsomhetsvurderinger   

 

Saga Tenix AS skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Dette innebærer å forankre ansvar, identifisere og prioritere risiko – samt håndtere brudd på menneskerettighetene. Effektene av arbeidet med ivaretakelse av arbeidstaker- og menneskerettigheter kommuniseres og gjøres tilgjengelig for berørte interessenter.    

 

Som del av arbeidet med aktsomhetsvurderinger vil Saga Tenix AS som hovedregel kartlegge både faktisk og mulig risiko for negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettighetene. Vi skal da inkludere risiko som vi selv har forårsaket, bidratt til eller på annen måte er knyttet til gjennom vår aktivitet, både i egen virksomhet og i leverandørkjeden.  

 

Overvåking av gjennomføring og effekt av tiltak, handler om hvorvidt Saga Tenix gjør gode aktsomhetsvurderinger, og om vi iverksetter effektive tiltak for å hindre gjentakende avvik. Vi skal derfor har jevnlig gjennomgang av våre tiltak og planer for å sikre at disse har ønsket effekt. Dersom et avvik har skjedd skal vi iverksette tiltak for at de som er ansvarlige for bruddet i våre verdikjeder retter opp dette. Er vi ikke selv ansvarlig for bruddet skal vi påvirke at dette skjer.